04
Mar

謀定後動

講道錄音

講道投影

題目:謀定後動

經文:尼希米記2:11~20

引言:
一. 休養生息積能量(3)

二. 暗裡勘察掌全貌(12-16)

三. 誠摯呼籲齊建造(17-18)

四. 四面受敵持信念(19-20)

結論:
思考與應用問題:
1. 尼希米選擇夜間勘察地形,理由何在?
2. 尼希米是如何呼籲激勵百姓一起修建城牆的?(17-18)

staff login

OCCEC
2332 McGaw Ave
Irvine, CA 92614

Phone: (949) 752-7777
Email: occec.office@gmail.com